• Organizačný poriadok MŠ

    • Naša materská škola je súčasťou právneho subjektu Základná škola s materskou školou, Vydrník 121. Našim zriaďovateľom je Obec Vydrník. Poskytuje nielen útočisko deťom zamestnaných rodičov, ale aj kvalitnú prípravu na plnenie povinnej školskej dochádzky.

     Naša materská škola je dvojtriedna a poskytuje sa v nej výchovno-vzdelávacia činnosť deťom od 2 do 6 rokov. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 3 učiteľky.

     Riaditeľka ZŠ s MŠ, Vydrník 121 Mgr. Jana Baňasová
     Zástupkyňa pre materskú školu Zuzana Pencáková
     Učiteľky materskej školy Mgr. Katarína Korheľová, Bc. Mariana Slavkovská

     Projektoví pedagogickí zamestnanci MŠ

     NP PRIM Podpora inklúzie v Materských školách
     špeciálny školský pedagóg

     Mgr. Blanka Suchá

     asistent učiteľa
     Mgr. Mária Gáborová

     Nepedagogickí zamestnanci MŠ

     upratovačka MŠ: Mária Barabasová
     zamestnanec pre výdaj stravy: Daniela Horváthová

     Počet detí v MŠ

     • V materskej škole je zapísaných 38 detí
     • 10 detí je v predškolskom veku
     • 9 detí v hmotnej núdzi

     Poplatok za MŠ

     Poplatok na 1 dieťa na mesiac:

     • poldenná prevádzka 6,- €
     • celodenná prevádzka 12,- €
     • Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

     Denný poriadok MŠ

     7.00 – 9.00 – hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, činnosti zabezpečujúce správnu životosprávy
     9.00 – 9.20 – desiata
     9.20 – 10.00 – edukačné aktivity
     10.00 – 11.30 – pobyt vonku, pohybové a relaxačné aktivity
     11.30 – 11.45 – činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu
     11.45 – 12.30 – obed, činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu
     12.30 – 14.30 – príprava na odpočinok, odpočinok
     14.30 – 15.00 – olovrant
     15.00 – 16.00 – hry a hrové činnosti, edukačné aktivity

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121 05914 Vydrník Slovakia
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Zuzana Pencáková
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje