• Aktualizačné vzdelávanie 2019/2021


   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

     

     

     

     

     

     

     

     

    Program aktualizačného vzdelávania

     

    Názov vzdelávacieho programu:

    EduPage E-learning a jeho funkcie

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Školský rok: 2019/2020

    ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

     

    Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

    Druh školy: štátna

     

    Kontakty pre komunikáciu so školou:

     

    Titul, meno priezvisko

    Pracovná pozícia

    Telefón

    e-mail

     

    Mgr. Jana Baňasová

     

    riaditeľka školy

    ·         

    0948 725 937

     

    ·         

    ·        skola@zsvydrnik.sk

     

     

    Mgr. Jaroslava Kotočová

     

    zástupkyňa riaditeľky  školy

    ·         

    052/ 77 85 694

     

     

         zsvydrnik1@gmail.com

     

    Mgr. Eva Bobková

     

    garant aktualizačného vzdelávania

     

    052/ 77 85 694

     

        zsvydrnik27@gmail.com

     

    Emília Žuffová

     

    administratívna pracovníčka

     

    052/ 77 85 694

    ·         

    ·        skola@zsvydrnik.sk

     

     

     

    Webová stránka školy:  zsvydrnik.edupage.org

    Zriaďovateľ: Obec Vydrník

                            05914 Vydrník 55

     

     

     

     

     

     

     

     

    Program aktualizačného vzdelávania

    Názov vzdelávacieho programu: EduPage E-learning a jeho funkcie

    Školský rok: 2019/2020, 2020/2021

    Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

    Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná, dištančná

    Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ Vydrník

    Hlavný cieľ:

    Získať kompetencie v oblasti komunikačných schopností a zvýšiť kvalitu vzdelávania využívaním informačno-komunikačných technológi elektronické vzdelávanie s operatívnym uplatňovaním zmien v individuálnom prístupe k vzdelávaniu.

    Špecifické ciele:

    Nadobudnúť poznatky o možnosti využitia EduPage vo vyučovaní.

    Zjednodušiť vzdelávací proces využívaním funkcií EduPage E-learningu.

    Vedieť sa orientovať na novovytvorenej stránke školy.

    Zvýšiť potenciál rýchlejšieho osvojenia si obsahu, zvýšiť zmyslové vnímanie prideľovaním materiálov z vyučovacieho procesu.

    Zjednodušiť organizáciu vzdelávania.

    Osvojiť si administráciu a riadenie vzdelávania elektronickou metódou.

     

    Obsah a rozsah vzdelávacieho programu:

    Téma

    Dotácia hodín

    Tvorba webovej stránky a jej funkcie: Oboznámenie zamestnancov so stránkou a jej možnosťami - zsvydrnik.edupage.org.

    2

    Moduly webstránky EduPage: Hlavná stránka a jej moduly, podstránky, vkladanie súborov, fotiek,...

    2

    Administrácia ascAgendy: Oboznámenie sa s prístupom do ascAgendy, úprava a zmena základných informácií o svojich žiakov triedy.

    2

    Kontá pre používateľov: vygenerovanie konta pre žiakov, rodičov triednym učiteľom. Oboznámenie sa s možnosťami, ktoré môže rodičia vytvárať prostredníctvom EduPage.

    2

    Prístup a možnosti triedneho učiteľa: zorientovanie sa pri prihlásení s aplikáciou EduPage v telefóne, v notebooku. Kde sa nachádzajú ETK, EŽK, ospravedlnenky,.... .

    2

    Internetová žiacka knižka: zadávanie, triedenie známok, známky s rozličnou váhou, priemer známok, zadávanie komentárov k známkam, pochvaly, pokarhania.

    2

    Dochádzkový systém, ospravedlnenky: zadávanie a akceptovanie elektronických ospravedlneniek.

    2

    Elektronická triedna kniha, tématické plány: zapisovanie hodín, zadanie týždenníkov, ako používať tematický plán v triednej knihe, poznámky.

    4

    Vysvedčenia, záver školského roka: zadávanie známok na vysvedčenie, počet vymeškaných hodín na vysvedčení.

    2

     

    Plán aktualizačného vzdelávania je otvorený dokument, ktorý je možné aktualizovať a dopĺňať podľa ponuky vzdelávaní a potrieb školy, prípadne presúvať témy v rámci mesiacov.

     

    Rozsah vzdelávacieho programu: spolu 20 hodín, z toho 10 hodín dištančne

    Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2019/2020, 2020/2021

    Spôsob ukončenia a požiadavky na ukončené vzdelávanie:

    1.     Absolvovanie 80% z prezenčného obsahu vzdelávania.

    2.     Spracovanie záverečného výstupu /IŽK, ETK/ v triede, v ŠKD a MŠ.

     

    Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu:

    Garant:

    Mgr. Eva Bobková: kategória-učiteľ, kariérový stupeň- pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

    Lektori vzdelávacieho programu:

    Mgr. Eva Bobková: kategória-učiteľ, kariérový stupeň- pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

    Mgr. Lenka Štelbacká: kategória učiteľ, kariérový stupeň- pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, koordinátor IKT a mediálnej výchovy

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121 05914 Vydrník Slovakia
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Zuzana Pencáková
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje