• Aktualižačné vzdelávanie


  • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

    

    

    

    

    

    

    

    

   Program aktualizačného vzdelávania

    

   Názov vzdelávacieho programu:

   EduPage E-learning a jeho funkcie

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Školský rok: 2019/2020

   ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

    

   Základná škola s materskou školou, Vydrník 121

   Druh školy: štátna

    

   Kontakty pre komunikáciu so školou:

    

   Titul, meno priezvisko

   Pracovná pozícia

   Telefón

   e-mail

    

   Mgr. Jana Baňasová

    

   riaditeľka školy

   ·         

   0948 725 937

    

   ·         

   ·        skola@zsvydrnik.sk

    

    

   Mgr. Jaroslava Kotočová

    

   zástupkyňa riaditeľky  školy

   ·         

   052/ 77 85 694

    

    

        zsvydrnik1@gmail.com

    

   Mgr. Eva Bobková

    

   garant aktualizačného vzdelávania

    

   052/ 77 85 694

    

       zsvydrnik27@gmail.com

    

   Emília Žuffová

    

   administratívna pracovníčka

    

   052/ 77 85 694

   ·         

   ·        skola@zsvydrnik.sk

    

    

    

   Webová stránka školy:  zsvydrnik.edupage.org

   Zriaďovateľ: Obec Vydrník

                           05914 Vydrník 55

    

    

    

    

    

    

    

    

   Program aktualizačného vzdelávania

   Názov vzdelávacieho programu: EduPage E-learning a jeho funkcie

   Školský rok: 2019/2020, 2020/2021

   Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

   Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná, dištančná

   Cieľová skupina: pedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ Vydrník

   Hlavný cieľ:

   Získať kompetencie v oblasti komunikačných schopností a zvýšiť kvalitu vzdelávania využívaním informačno-komunikačných technológi elektronické vzdelávanie s operatívnym uplatňovaním zmien v individuálnom prístupe k vzdelávaniu.

   Špecifické ciele:

   Nadobudnúť poznatky o možnosti využitia EduPage vo vyučovaní.

   Zjednodušiť vzdelávací proces využívaním funkcií EduPage E-learningu.

   Vedieť sa orientovať na novovytvorenej stránke školy.

   Zvýšiť potenciál rýchlejšieho osvojenia si obsahu, zvýšiť zmyslové vnímanie prideľovaním materiálov z vyučovacieho procesu.

   Zjednodušiť organizáciu vzdelávania.

   Osvojiť si administráciu a riadenie vzdelávania elektronickou metódou.

    

   Obsah a rozsah vzdelávacieho programu:

   Téma

   Dotácia hodín

   Tvorba webovej stránky a jej funkcie: Oboznámenie zamestnancov so stránkou a jej možnosťami - zsvydrnik.edupage.org.

   2

   Moduly webstránky EduPage: Hlavná stránka a jej moduly, podstránky, vkladanie súborov, fotiek,...

   2

   Administrácia ascAgendy: Oboznámenie sa s prístupom do ascAgendy, úprava a zmena základných informácií o svojich žiakov triedy.

   2

   Kontá pre používateľov: vygenerovanie konta pre žiakov, rodičov triednym učiteľom. Oboznámenie sa s možnosťami, ktoré môže rodičia vytvárať prostredníctvom EduPage.

   2

   Prístup a možnosti triedneho učiteľa: zorientovanie sa pri prihlásení s aplikáciou EduPage v telefóne, v notebooku. Kde sa nachádzajú ETK, EŽK, ospravedlnenky,.... .

   2

   Internetová žiacka knižka: zadávanie, triedenie známok, známky s rozličnou váhou, priemer známok, zadávanie komentárov k známkam, pochvaly, pokarhania.

   2

   Dochádzkový systém, ospravedlnenky: zadávanie a akceptovanie elektronických ospravedlneniek.

   2

   Elektronická triedna kniha, tématické plány: zapisovanie hodín, zadanie týždenníkov, ako používať tematický plán v triednej knihe, poznámky.

   4

   Vysvedčenia, záver školského roka: zadávanie známok na vysvedčenie, počet vymeškaných hodín na vysvedčení.

   2

    

   Plán aktualizačného vzdelávania je otvorený dokument, ktorý je možné aktualizovať a dopĺňať podľa ponuky vzdelávaní a potrieb školy, prípadne presúvať témy v rámci mesiacov.

    

   Rozsah vzdelávacieho programu: spolu 20 hodín, z toho 10 hodín dištančne

   Trvanie vzdelávacieho programu: školský rok 2019/2020, 2020/2021

   Spôsob ukončenia a požiadavky na ukončené vzdelávanie:

   1.     Absolvovanie 80% z prezenčného obsahu vzdelávania.

   2.     Spracovanie záverečného výstupu /IŽK, ETK/ v triede, v ŠKD a MŠ.

    

   Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu:

   Garant:

   Mgr. Eva Bobková: kategória-učiteľ, kariérový stupeň- pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

   Lektori vzdelávacieho programu:

   Mgr. Eva Bobková: kategória-učiteľ, kariérový stupeň- pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

   Mgr. Lenka Štelbacká: kategória učiteľ, kariérový stupeň- pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, koordinátor IKT a mediálnej výchovy

    

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Zuzana Pencáková
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje