• Organizácia ZŠ

   • Škola má právny subjektivitu a spolu s materskou školou tvorí jeden právny subjekt pod názvom Základná škola s materskou školou, Vydrník 121.
    Každý ročník má svoju triedu, na škole nie sú spojené ročníky. Žiaci s mentálnym postihom sa vzdelávajú v špeciálnej triede.

    Začíname školský rok 2020/2021, aby sme pokračovali a nadviazali na to, čo sme sa naučili.
    Cieľom našej výchovnov-vzdelávacej práce je dať žiakom základy pre ďalšie vzdelávanie , naučiť ich učiť sa a tým získavať predpoklady pre uplatnenie sa v živote.
    Chceme aby okrem čítania s porozumením, písania a počítania naučili sa vnímať svet okolo seba, objavovať, myslieť a tvoriť.

    Pedagogickí zamestnanci

    Riaditeľka školy: Mgr. Jana Baňasová
    Zástupkyňa pre ZŠ: Mgr. Jaroslava Kotočová
    Zástupkyňa pre MŠ: Zuzana Pencáková

     

    Učitelia
    Mgr. Lenka Štelbacká
    Mgr. Eva Bobková

    Mgr. Anna Gondová
    Mgr. Irena Balážová
    Mgr. Andrea Sabolová
    Mgr. Jaroslava Kotočová
    Mgr. Anna Sedlačková
    Mgr. Jaroslav Kaník

     

    Vychovávatelia
    Bc. Ľubomír Jurík
    Bc. Svatava Suržinová

     

    Pedagogický asistent
    Daniela Horváthová
    Bc. Andrea Slobodníková

     

    Projektoví pedagogickí zamestnanci ZŠ
    Projekt OPĽZ Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Vydrník
    pedagogický asistent
    Bc. Mária Chomová

     

    Učiteľky materskej školy
    Zuzana Pencáková
    Mgr. Katarína Korheľová
    Bc. Mariana Slavkovská

     

    Projektoví pedagogickí zamestnanci MŠ
    NP PRIM Podpora inklúzie v Materských školách
    špeciálny školský pedagóg
    Mgr. Blanka Suchá

    asistent učiteľa
    Mgr. Mária Gáborová

    rodičovský asistent

    Marcela Gapčová

    asistent učiteľa

    Mária Čonková

     

    Nepedagogickí zamestnanci

    referentka: Ing. Lenka Faltinová
    údržbár: Karol Lesnický
    upratovačka: Monika Šabľová
    upratovačka MŠ: Mária Barabasová
    zamestnanec pre výdaj stravy: Daniela Horváthová

    Triedy a triedni učitelia

    Trieda Počet Dievčatá V zahraničí Tr.uč.
             
    1. A 14 5 0 Mgr. Lenka Štelbacká
    1. B 11 4 0 Mgr. Eva Bobková
    2. A 25 11 0 Mgr. Anna Gondová
    3. A 16 6 0 Mgr. Andrea Sabolová
    4. A 15 5 1 Mgr. Irena Balážová
    4. B 16 7 1 Mgr. Anna Sedlačková
    Špec. 9 4 1 Mgr. Jaroslava Kotočová

    Čo v základnej škole?

    • škola sa otvára pre žiakov o 7:45 h
    • čas pred začiatkom využijeme na prípravu školských potrieb
    • počas prestávok si skontrolujeme všetky potreby, ktoré budeme na vyučovacej hodine potrebovať
    • vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín
    • počas vyučovacích hodín sa snažíme aktívne pracovať, spoznáme veľa nového, veľa sa naučíme a dozvieme
    • po vyučovaní máme možnosť pracovať v školskom klube a tiež zapojiť sa do krúžkovej činnosti

    Harmonogram dňa

    1. hodina 8:00 – 8: 45
    2. hodina 8:50 – 9: 35
    veľká prestávka 9:35 – 9:55
    3. hodina 9:55 – 10:40
    4. hodina 10:45 – 11:30
    5. hodina 11:40 – 12:25

    Popoludní žiaci môžu

    • pracovať v školskom klube
    • zapojiť sa do krúžkovej činnosti
    • zapojiť sa do školských a mimoškolských súťaží

    Prečo školský klub?

    Mnohým našim žiakom rodičia nevedia pomôcť s úlohami . V školskom klube sa žiaci pripravujú na vyučovanie pod dohľadom a s pomocou pani vychovávateľky. Ale hlavne sa tu veľa hrajú, veľa času trávia pri hrách na čerstvom vzduchu .
    Na našej škole pracujú 2 oddelenia školského klubu, každé má 25 žiakov
    1. oddelenie 1. + 2. ročník: Bc. Svatava Suržinová
    2. oddelenie 3. + 4. ročník: Bc. Ľubomír Jurík

    Režim školského klubu

    11:40 – 12:30 – relaxačná činnosť
    12:30 – 13:30 – presun žiakov na obed a späť, obed, rekreačná činnosť
    13:30 – 14:30 – záujmová činnosť, hry
    14:30 – 14:40 – prestávka, hygiena
    14:40 – 15:50 – príprava na vyučovanie
    15:50 – 16:00 – upratanie triedy, šatne

    Záujmová činnosť

    Svoj talent môžu žiaci rozvíjať v bohatej ponuke záujmových útvarov.

    1. Literárno-dramatický – A. Gondová
    2. 100+1 hra – J. Kotočová
    3. Z rozprávky do rozprávky – I.Balážová
    4. Počítačový– L. Štelbacká
    5. Športovo-pohybové hry – A. Sedlačková
    6. Tvorivé deti – E. Bobková
    7. Farebný svet- A.Sabolová

    Čo chceme v tomto školskom roku zorganizovať?

    • september
     • Úprava okolia školy
    • október
     • Deň zdravej výživy
     • Didaktické hry v prírode
     • Európsky týždeň športu
     • Záložka do knihy
     • Besiedka pre jubilantov
     • Deň jablka
     • Svetový deň sporenia
    • november
     • Šarkaniáda
    • december
     • Mikuláš
     • Besiedka pri jedličke
     • Deň ľudských práv
     • Vianočný jarmok
    • január
     • Preteky v snehu
    • február
     • Karneval
     • Súťaž v speve
     • Matematická olympiáda
     • Deň pre bezpečný internet
    • marec
     • Súťaž v prednese
     • Vlastná literárna tvorba
     • Súťaž v ilustrácii rozprávky
     • Týždeň hlasného čítania
     • Svetový deň divadla
    • apríl
     • Deň otvorených dverí
     • Deň Zeme
     • Deň Rómov
     • Deň tanca
    • máj
     • Cvičenie v prírode
     • Deň matiek
     • Moja mama
     • Svetový deň zdravia
     • Svetový deň rodiny
    • jún
     • Rómska paleta
     • MDD
     • Dopravná výchova
     • Školský časopis
     • Školský výlet
     • Deň otcov

     

    Poplatky

    Školský klub – za 1 dieťa na mesiac 1,20 €
    Materská škola – príspevok rodiča za vzdelávanie v MŠ za mesiac:
    – celodenná prevádzka – 12,- €
    – poldenná prevádzka – 6,- €

    Dieťa 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je oslobodené od príspevku, dieťa v hmotnej núdzi je oslobodené od príspevku.

    Rada školy

    za pedagogických zamestnancov
    predseda RŠ: Mgr. Anna Sedlačková
    podpredseda: Bc. Mariana Slavkovská

    za nepedagogických zamestnancov
    Monika Šabľová

    za rodičov
    Renáta Kroščenová
    Marcela Pavliščáková
    Lucia Žigová
    Lucia Kroščenová MŠ

    zástupcovia obce
    Martin Barabas
    Mária Barabasová
    Bc. Peter Gurník
    Patrik Šabla

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021

    Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
    jesenné 28. 10. 2020 (streda 29. 10.– 30. 10. 2020 2. 11. 2020 (pondelok)
    vianočné 22 12. 2020 (utorok) 23. 12. 2020 – 7. 1. 2021 8. január 2021 (piatok)
    polročné 29. 1. 2021 (piatok) 1. 2. 2021 (pondelok) 2. 2. 2021 (utorok)
    jarné
    (KE, PO)
    19. 2. 2021 (piatok) 22.2. – 26. 2. 2021 1. 3. 2021 (pondelok)
    veľkonočné 31.3. 2021 (streda) 1. 4. – 6. 4. 2021 7. 4. 2021 (streda)
    letné 30. 6. 2021 (streda) 1. 7. – 31. 8. 2021 2. 9. 2021 (štvrtok)

    Organizácia školského roka

    1. Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020
    2. Podľa rozvrhu hodín sa vyučuje od 3. septembra 2019
    3. Prvý polrok sa končí 31. januára 2021. Druhý polrok končí vyučovanie 30. júna 2021
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Zuzana Pencáková
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje