• Organizácia ZŠ

   • Škola má právny subjektivitu a spolu s materskou školou tvorí jeden právny subjekt pod názvom Základná škola s materskou školou, Vydrník 121.
    Každý ročník má svoju triedu, na škole nie sú spojené ročníky. Žiaci s mentálnym postihom sa vzdelávajú v špeciálnej triede.

    Začíname školský rok 2021/2022, aby sme pokračovali a nadviazali na to, čo sme sa naučili.
    Cieľom našej výchovno-vzdelávacej práce je dať žiakom základy pre ďalšie vzdelávanie , naučiť ich učiť sa a tým získavať predpoklady pre uplatnenie sa v živote.
    Chceme aby okrem čítania s porozumením, písania a počítania naučili sa vnímať svet okolo seba, objavovať, myslieť a tvoriť.

    Pedagogickí zamestnanci

    Riaditeľka školy: Mgr. Jana Baňasová
    Zástupkyňa pre ZŠ: Mgr. Jaroslava Kotočová
    Zástupkyňa pre MŠ: Zuzana Pencáková

     

    Učitelia
    Mgr. Lenka Štelbacká
    Mgr. Eva Bobková

    Mgr. Irena Balážová
    Mgr. Andrea Sabolová
    Mgr. Jaroslava Kotočová

    Mgr. Veronika Ambrozyová
    Mgr. Anna Sedlačková
    Mgr. Jaroslav Kaník

     

    Vychovávatelia
    Bc. Svatava Suržinová

     

    Pedagogický asistent
    Daniela Horváthová
    Bc. Andrea Slobodníková

     

    Projektoví pedagogickí zamestnanci ZŠ
    Projekt OPĽZ Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Vydrník
    pedagogický asistent
    Bc. Mária Chomová

    Pomáhajúce profesie II

    PaedDr. Katarína Štelbacká

     

    Učiteľky materskej školy
    Zuzana Pencáková
    Mgr. Katarína Korheľová
    Bc. Mariana Slavkovská

     

    Projektoví pedagogickí zamestnanci MŠ
    NP PRIM Podpora inklúzie v Materských školách
    špeciálny školský pedagóg
    Mgr. Blanka Suchá

    asistent učiteľa
    Mgr. Mária Gáborová

    rodičovský asistent

    Marcela Gapčová

    asistent učiteľa

    Mária Čonková

     

    Nepedagogickí zamestnanci

    referentka: Ing. Lenka Faltinová
    údržbár: Karol Lesnický
    upratovačka: Monika Šabľová
    upratovačka MŠ: Mária Barabasová
    zamestnanec pre výdaj stravy: Daniela Horváthová

    Triedy a triedni učitelia

    Trieda Počet Dievčatá V zahraničí Tr.uč.
    0.A 16 5 0 Mgr. Irena Balážová
    1. A 21 8 0 Mgr. Andrea Sabolová
    2.A 14 7 0 Mgr. Lenka Štelbacká
    2. B 15 8 0 Mgr. Eva Bobková
    3. A 18 5 0 Mgr. Veronika Ambrozyová
    4. A 20 9 2 Mgr. Anna Sedlačková
    Špec. 9 3 1 Mgr. Jaroslava Kotočová

    Čo v základnej škole?

    • škola sa otvára pre žiakov o 7:30 h
    • čas pred začiatkom využijeme na prípravu školských potrieb
    • počas prestávok si skontrolujeme všetky potreby, ktoré budeme na vyučovacej hodine potrebovať
    • vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín
    • počas vyučovacích hodín sa snažíme aktívne pracovať, spoznáme veľa nového, veľa sa naučíme a dozvieme
    • po vyučovaní máme možnosť pracovať v školskom klube a tiež zapojiť sa do krúžkovej činnosti

    Harmonogram dňa

    1. hodina 8:00 – 8: 45
    2. hodina 8:50 – 9: 35
    veľká prestávka 9:35 – 9:55
    3. hodina 9:55 – 10:40
    4. hodina 10:45 – 11:30
    5. hodina 11:40 – 12:25

    Popoludní žiaci môžu

    • pracovať v školskom klube
    • zapojiť sa do krúžkovej činnosti
    • zapojiť sa do školských a mimoškolských súťaží

    Prečo školský klub?

    Mnohým našim žiakom rodičia nevedia pomôcť s úlohami . V školskom klube sa žiaci pripravujú na vyučovanie pod dohľadom a s pomocou pani vychovávateľky. Ale hlavne sa tu veľa hrajú, veľa času trávia pri hrách na čerstvom vzduchu .
    Na našej škole pracuje 1 oddelenie školského klubu.
    1. oddelenie : Bc. Svatava Suržinová

     

    Režim školského klubu

    11:40 – 12:30 – relaxačná činnosť
    12:30 – 13:30 – presun žiakov na obed a späť, obed, rekreačná činnosť
    13:30 – 14:30 – záujmová činnosť, hry
    14:30 – 14:40 – prestávka, hygiena
    14:40 – 15:50 – príprava na vyučovanie
    15:50 – 16:00 – upratanie triedy, šatne

    Záujmová činnosť

    Svoj talent môžu žiaci rozvíjať v bohatej ponuke záujmových útvarov.

    1. 100+1 hra – Mgr. Kotočová
    2. Tanečný– Mgr. Štelbacká
    3. Športovo-pohybové hry – Mgr. Sedlačková
    4. Tvorivé deti – Mgr. Bobková
    5. Farebný svet- Mgr. Sabolová
    6. Poznávame prírodu- Mgr. Ambrozyová

     

    Čo chceme v tomto školskom roku zorganizovať?

    september        Úprava okolia školy                                

    október             Didaktické hry v prírode                          

                              Európsky týždeň športu                          

                              Deň zdravej výživy, Deň mlieka             

                              Záložka do knihy                                     

                              Besiedka pre jubilantov                         

                              Deň jablka                                               

                              Svetový deň sporenia                              

    november          Šarkaniáda                                               

                              Guinnessové svetové rekordy - pokus     

    december           Mikuláš                                                    

                               Deň ľudských práv                                  

                               Vianočný jarmok                                     

                               Besiedka pri jedličke                               

    január                 Preteky v snehu                                       

    február                Karneval                                                 

                                Matematická olympiáda                          

                                Deň pre bezpečný internet                      

    marec                  Súťaž v prednese                                     

                                Vlastná literárna tvorba                           

                                Súťaž v ilustrácii rozprávky                    

                                Týždeň hlasného čítania                          

    apríl                     Deň Zeme                                                

                                Deň Rómov                                              

    máj                      Cvičenie v prírode                                   

                                Svetový deň zdravia

                                 Deň matiek                                              

                                Moja mama                                              

                                 Svetový deň rodiny                                 

    jún                        Rómska paleta                                         

                                 MDD                                                        

                                 Dopravná výchova                                   

                                 Deň otcov                                                

                                 Školský časopis     

                                 Školský výlet                                 

                                   

    Poplatky

    Školský klub – za 1 dieťa na mesiac 1,20 €
    Materská škola – príspevok rodiča za vzdelávanie v MŠ za mesiac:
    – celodenná prevádzka – 12,- €
    – poldenná prevádzka – 6,- €

    Dieťa 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je oslobodené od príspevku, dieťa v hmotnej núdzi je oslobodené od príspevku.

    Rada školy

    za pedagogických zamestnancov
    predseda RŠ: Mgr. Anna Sedlačková
    podpredseda: Bc. Mariana Slavkovská

    za nepedagogických zamestnancov
    Monika Šabľová

    za rodičov
    Renáta Kroščenová
    Marcela Pavliščáková
    Lucia Žigová
    Lucia Kroščenová MŠ

    zástupcovia obce
    Martin Barabas
    Mária Barabasová
    Bc. Peter Gurník
    Patrik Šabla

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

    Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
    jesenné 27. 10. 2021 (streda ) 28. 10.– 29. 10. 2021 2. 11. 2021 (utorok)
    vianočné 22 12. 2021 (streda) 23. 12. 2021 – 7. 1. 2022 10. január 2022 (pondelok)
    polročné 3. 2. 2022 (štvrtok) 4. 2. 2022 (piatok) 7. 2. 2022 (utorok)
    jarné
    (KE, PO)
    18. 2. 2022 (piatok) 21.2. – 25. 2. 2022 28. 2. 2022 (pondelok)
    veľkonočné 13.4. 2022 (streda) 14. 4. – 19. 4. 2022 20. 4. 2022 (streda)
    letné 30. 6. 2022 (štvrtok) 1. 7. – 31. 8. 2022 5. 9. 2022 (pondelok)

    Organizácia školského roka

    1. Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021
    2. Podľa rozvrhu hodín sa vyučuje od 3. septembra 2021
    3. Prvý polrok sa končí 31. januára 2022. Druhý polrok končí vyučovanie 30. júna 2022.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121 05914 Vydrník Slovakia
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Zuzana Pencáková
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje