• Organizácia ZŠ

   • Škola má právny subjektivitu a spolu s materskou školou tvorí jeden právny subjekt pod názvom Základná škola s materskou školou, Vydrník 121.
    Každý ročník má svoju triedu, na škole nie sú spojené ročníky. Žiaci s mentálnym postihom sa vzdelávajú v špeciálnej triede.

    Začíname školský rok 2022/2023, aby sme pokračovali a nadviazali na to, čo sme sa naučili.
    Cieľom našej výchovno-vzdelávacej práce je dať žiakom základy pre ďalšie vzdelávanie , naučiť ich učiť sa a tým získavať predpoklady pre uplatnenie sa v živote.
    Chceme aby okrem čítania s porozumením, písania a počítania naučili sa vnímať svet okolo seba, objavovať, myslieť a tvoriť.

    Pedagogickí zamestanci

    Poverená vedením  školy: Mgr. Jaroslava Kotočová

    Zástupkyňa pre MŠ: Mgr. Jana Baňasová

     

    Učitelia

    Mgr. Lenka Štelbacká

    Mgr. Eva Bobková

    Mgr. Irena Balážová

    Mgr. Andrea Sabolová
    Mgr. Jaroslava Kotočová

    Mgr. Veronika Dzuríková
    Mgr. Anna Sedlačková

    Mgr.Iveta Petrušková
    Mgr. Jaroslav Kaník

     

    Vychovávatelia
    Ľudmila Rothová

     

    Pedagogický asistent
    Daniela Horváthová
    Bc. Andrea Slobodníková

     

    Projektoví pedagogickí zamestnanci ZŠ
    Projekt OPĽZ Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Vydrník
    pedagogický asistent
    Bc. Svatava Suržinová

    Pomáhajúce profesie II

    PaedDr. Katarína Štelbacká

     

    Učiteľky materskej školy
    Mgr. Jana Baňasová
    Mgr. Katarína Korheľová
    Bc. Mariana Slavkovská

     

    Projektoví pedagogickí zamestnanci MŠ
    NP PRIM Podpora inklúzie v Materských školách
    špeciálny školský pedagóg
    Mgr. Blanka Suchá

    pedagogický asistent učiteľa
    Mgr. Mária Gáborová

    rodičovský asistent

    Marcela Gapčová

    pedagogický asistent učiteľa

    Mária Čonková

     

    Nepedagogickí zamestnanci

    referentka: Ing. Lenka Faltinová
    údržbár: Karol Lesnický
    upratovačka: Monika Šabľová
    upratovačka MŠ: Mária Barabasová
    zamestnanec pre výdaj stravy: Daniela Horváthová

    Triedy a triedni učitelia

    Trieda Počet Dievčatá V zahraničí Tr.uč.
    1.A 16 6 0 Mgr. Lenka Štelbacká
    1. B 17 7 0 Mgr. Irena Balážová
    2.A 19 9 0 Mgr. Eva Bobková
    3.A 14 6 0 Mgr. Andrea Sabolová
    3. B 15 7 0 Mgr. Veronika Dzuríková
    4. A 21 8 2 Mgr. Anna Sedlačková
    Špec. 8 3 0 Mgr. Jaroslava Kotočová

    Čo v základnej škole?

    • škola sa otvára pre žiakov o 7:45 h
    • čas pred začiatkom využijeme na prípravu školských potrieb
    • počas prestávok si skontrolujeme všetky potreby, ktoré budeme na vyučovacej hodine potrebovať
    • vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín
    • počas vyučovacích hodín sa snažíme aktívne pracovať, spoznáme veľa nového, veľa sa naučíme a dozvieme
    • po vyučovaní máme možnosť pracovať v školskom klube a tiež zapojiť sa do krúžkovej činnosti

    Harmonogram dňa

    1. hodina 8:00 – 8: 45
    2. hodina 8:50 – 9: 35
    veľká prestávka 9:35 – 9:50
    3. hodina 9:50 – 10:35
    4. hodina 10:40 – 11:25
    5. hodina 11:30 – 12:15

    Popoludní žiaci môžu

    • pracovať v školskom klube
    • zapojiť sa do krúžkovej činnosti
    • zapojiť sa do školských a mimoškolských súťaží

    Prečo školský klub?

    Mnohým našim žiakom rodičia nevedia pomôcť s úlohami . V školskom klube sa žiaci pripravujú na vyučovanie pod dohľadom a s pomocou pani vychovávateľky. Ale hlavne sa tu veľa hrajú, veľa času trávia pri hrách na čerstvom vzduchu .
    Na našej škole pracuje 1 oddelenie školského klubu.
    1. oddelenie : Ľudmila Rothová

     

    Režim školského klubu

    11:25 – 12:15 – relaxačná činnosť
    12:15 – 13:30 – presun žiakov na obed a späť, obed, rekreačná činnosť
    13:30 – 14:30 – záujmová činnosť, hry
    14:30 – 14:40 – prestávka, hygiena
    14:40 – 15:50 – príprava na vyučovanie
    15:50 – 16:00 – upratanie triedy, šatne

    Záujmová činnosť

    Svoj talent môžu žiaci rozvíjať v bohatej ponuke záujmových útvarov.

    1. 100+1 hra – Mgr. Kotočová
    2. Tanečný– Mgr. Štelbacká
    3. Športovo-pohybové hry – Mgr. Sedlačková
    4. Z rozprávky do rozprávky – Mgr. Balážová
    5. Farebný svet- Mgr. Sabolová
    6. Poznávame prírodu- Mgr. Dzuríková
    7. Tvorivé deti- Mgr. Eva Bobková

     

    Čo chceme v tomto školskom roku zorganizovať?

    13. september        Úprava okolia školy     

    17. september        Deň obce

    21. september        Deň zdravej výživy             

    26. september        Didaktické hry v prírode

                                   Európsky týždeň športu            

    4. október               Záložka do knihy

    7. október               Besiedka pre jubilantov

    21. október             Deň jablka

    27. október             Svetový deň sporenia                      

    7. november           Šarkaniáda         

    10. november         iBobor

    14. november         Guinnessové svetové rekordy - pokus     

    6. december           Mikuláš                                                    

    9. december           Deň ľudských práv                                  

    12. december         Vianočný jarmok                                     

     21. december        Besiedka pri jedličke                               

    13. január               Preteky v snehu                                       

    15. február             Karneval                                                 

    20. február             Matematická olympiáda           

    17. marec              Deň otvorených dverí

    21. marec              Týždeň hlasného čítania

    22. marec              Deň vody              

    24. marec              Súťaž v prednese 

    17. apríl                 Súťaž v speve                                   

    20. apríl                 Deň Rómov     

    29. apríl                 Deň Zeme

    2. máj                    Deň slnka

    4. máj                    Cvičenie v prírode                                        

    19. máj                  Deň matiek     

    26. máj                  Deň mlieka

    1. jún                     MDD                                        

    14. jún                  Rómska paleta                                         

    25. jún                  Školský časopis     

    27. jún                  Školský výlet           

    28. jún                  Dopravná výchova                     

                                   

    Poplatky

    Školský klub – zadarmo- poplatok sa hradí z projektu
    Materská škola – príspevok rodiča za vzdelávanie v MŠ za mesiac:
    – celodenná prevádzka – 6€
    – poldenná prevádzka –  12€

    Dieťa 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je oslobodené od príspevku, dieťa v hmotnej núdzi je oslobodené od príspevku.

    Rada školy

    za pedagogických zamestnancov
    predseda RŠ: Mgr. Anna Sedlačková
    podpredseda: Bc. Mariana Slavkovská

    za nepedagogických zamestnancov
    Monika Šabľová

    za rodičov
    Renáta Kroščenová
    Marcela Pavliščáková
    Lucia Žigová
    Lucia Kroščenová MŠ

    zástupcovia obce
    Martin Barabas
    Mária Barabasová
    Bc. Peter Gurník
    Patrik Šabla

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

    Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
    jesenné 27. 10. 2022 (štvrtok) 28. 10.– 31. 10. 2022 2. 11. 2022 (streda)
    vianočné 22 12. 2022 (štvrtok) 23. 12. 2022 – 5. 1. 2023 9. január 2023 (pondelok)
    polročné 2. 2. 2023 (štvrtok) 3. 2. 2023 (piatok) 6. 2. 2023 (pondelok)
    jarné
    (KE, PO)
    3. 3. 2023 (piatok) 6.3. – 10. 3. 2023 13. 3. 2023 (pondelok)
    veľkonočné 5.4. 2023 (streda) 6. 4. – 11. 4. 2023 12. 4. 2023 (streda)
    letné 30. 6. 2023 (piatok) 1. 7. – 31. 8. 2023 4. 9. 2023 (pondelok)

    Organizácia školského roka

    1. Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022
    2. Podľa rozvrhu hodín sa vyučuje od 7. septembra 2022
    3. Prvý polrok sa končí 31. januára 2023. Druhý polrok končí vyučovanie 30. júna 2023.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121 05914 Vydrník Slovakia
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje