• Profil školy

  • Z histórie školy
   Do roku 1981 sa vyučovalo v dvoch starých budovách. Vyučovalo sa v spojených ročníkoch. Vzdelávanie v terajšej budove školy sa začalo 2. septembra 1981. Organizácia školy bola 3–triedna s počtom žiakov 68 a spojenými ročníkmi 2. a 3. Od 1.9.1983 bolo zriadené oddelenie školskej družiny (ŠD) a školská jedáleň. Od školského roku 1984/85 sa zriadilo ďalšie oddelenie ŠD. Počet žiakov na škole pomaly rástol a od školského roku 1996/97 už mal každý ročník svoju triedu a ročníky spojené neboli. Už v ďalšom školskom roku bol zriadený 0.-tý ročník a organizácia školy bola 5-triedna. Od školského roka 2001/2002 bola zrušená školská jedáleň a pribudla špeciálna trieda pre vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím.
   6- triedna organizácia školy s dvoma oddeleniami ŠKD (Školský klub detí) funguje doteraz.

   Charakteristika školy a jej zameranie

   Základná škola je jedinou školou v obci. Škola má právnu subjektivitu a spolu s materskou školou tvorí jeden právny subjekt pod názvom Základná škola s materskou školou, Vydrník 121. Počet žiakov sa každoročne pohybuje okolo 85 žiakov. Organizácia vyučovania je sedemtriedna, spojené ročníky škola nemá. Každý ročník má svoju triedu. Žiaci s mentálnym postihnutím sa vzdelávajú v špeciálnej triede. Žiaci s poruchami učenia sa vzdelávajú ako začlenení v klasických triedach. Na škole pracujú 2 oddelenia školského klubu. Všetci žiaci majú možnosť rozvíjať svoj talent v bohatej škále záujmových útvarov, ktoré vedú pedagogickí pracovníci. Škola je umiestnená v strede obce vo veľmi peknom prostredí s veľkým školským dvorom a možnosťou využívania ihriska za školou.

   Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

   Organizácia školy je 7- triedna, každý ročník sa vyučuje v samostatnej triede. Spojené ročníky ani zmenné vyučovanie na škole nemáme. Pre 2 ročníky s menším počtom žiakov bola zriadená trieda z priestorov kabinetu. Škola má k dispozícii gymnastickú telocvičňu a  počítačovú učebňu. Počítačová trieda má dostatok počítačov a pri vyučovaní všetci žiaci jednej triedy majú možnosť pracovať pri počítači samostatne. Každá trieda má interaktívnu tabuľu , vlastný spätný projektor, dataprojektor a každý učiteľ má k dispozícii prenosný počítač.

   Keďže veľká časť žiakov našej školy pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, existuje nielen rečová bariéra, veľké medzery v sociálnom správaní, ale aj nedostatok manuálnej zručností. Mnoho rodičov z tohto prostredia odmieta posielať deti do MŠ a tak prichádzajú do školy deti nepripravené fyzicky, mentálne, ale ani psychicky. Prvoradým cieľom našej školy je priblížiť sa deťom čo najviac, získať si ich dôveru a hravou formou v prvom ročníku čo najviac pripraviť týchto žiakov, aby v ďalších ročníkoch všetky zdravé deti zvládli učivo základnej školy bez problémov. Včas podchytiť poruchy učenia a mentálne poruchy detí, zabezpečiť ich diagnostiku a správne zaradiť do príslušného vzdelávania. Pôsobiť na žiakov aj výchovne. Zamerať sa na správne využívanie voľného času, aby neboli vystavení vplyvu protispoločenských javov.

   Už v minulosti sme mali možnosť zistiť, že medzi žiakmi sú mnohí s výtvarným, speváckym, recitačným či telovýchovným talentom. Preto aj naďalej budú fungovať také krúžky, o ktoré budú mať žiaci záujem, kde sa môžu realizovať a prezentovať i mimo našej školy v súťažiach.

   Zameranie školy a stupeň vzdelania

   Naša škola chce dať žiakom základy pre úspešné zvládnutie ďalšieho vzdelávania na druhom stupni základnej školy. Hlavným predpokladom pre to, aby boli žiaci úspešní v jednotlivých predmetoch je, aby vedeli čítať a čítali s porozumením. Na hodinách jazykového vyučovania rozvíjame ich slovnú zásobu, rečové ale i tvorivé schopnosti a myslenie. Vo veľkej miere chceme využívať prírodovedné predmety nielen na získanie teoretických vedomostí, ale aj na rozvíjanie praktických zručností.

   Našim žiakom chceme poskytnúť základné vedomosti a zručnosti pri práci s PC a IKT. Pre zlepšenie plnenia učebných osnov TV bude potrebné zrealizovať výstavbu školského športového areálu. Ten bude slúžiť aj na mimoškolské pohybové aktivity a relaxačnú činnosť na čerstvom vzduchu.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121 05914 Vydrník Slovakia
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje