• Vianočná atmosféra v ZŠ

    • Vianoce sú časom lásky, dobroty a tepla domova, kedy sa navzájom obdarúvame a prežívame krásne spoločné chvíle nielen s rodinou, ale aj s priateľmi. V tomto adventnom čase sa na Vianoce pripravujú aj deti z ŠKD. Spoločne vytvárajú pre nás všetkých vianočnú atmosféru nielen písaním vianočných listov, ale i zdobením interiéru školy ...

    • Deň ľudských práv

    • Desiaty december je každoročne Dňom ľudských práv. Bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. Slúži ako oslava ľudských práv, ale rovnako v tento deň poukazujeme na prípady ich porušovania. Žiaci 4.B a špeciálnej triedy si tento deň pripomenuli prezenčnou formou.

    • Vianočná pošta

    • Vianoce sa blížia a tak je už najvyšší čas napísať Ježiškovi... Deti ŠKD a 1.A triedy napísali svoje tajné priania a spolu s kresbami ich odoslali vianočnou poštou do tých najpovolanejších rúk ...

    • Projektové vyučovanie na škole

    • Žiaci III. A a IV.B sa na hodinách vlastivedy v rámci inovatívnych metód venovali projektovému vyučovaniu. Tretiaci svoje vedomosti rozšírili o nové informácie o obci Vydrník a jeho okolia, štvrtáci o historické osobnosti - Ľudovíta Štúra a Márie Terézie.

    • Mikuláš

    • Tak ako každý rok, aj tento, našu školu navštívil Mikuláš. Sprevádzal ho čert. Najväčšiu radosť zo vzácnej návštevy mali najmenší žiaci, aj keď sa niektorí trochu báli čerta. Žiakom v triedach sa prihováral, povzbudzoval ich, aby boli dobrí doma aj v škole. Žiaci Mikuláša potešili básňami, piesňami a sľubovali, že budú počúvať. Mikuláš sa so žiakmi lúčil, a prisľúbil, že o rok príde zas. Deťom porozdával Mikulášske balíčky.

    • Šarkaniáda v ŠKD

    • Naše deti v školskom klube vyskúšali svoje manuálne schopnosti a zručnosti a tvorili šarkanov. Samozrejme, že nezostali len pri tvorení a využili posledné teplé dni, aby ich videli vzlietnuť ...

    • iBobor

    • V dňoch 10. a 13.11. 2020 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zapojili do informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa. Úspešní riešitelia z našej školy boli odmenení diplomom a cenou. Srdečne blahoželáme žiakom, ktorí dosiahli plný počet bodov: Matias Kroščen 3.A, Daniel Žiga 3.A a Stanislav Kroščen 3.A.

    • Svetový deň sporenia

    • Svetový deň sporenia si naši žiaci pripomenuli kreatívnou súťažou, v ktorej vyrábali peňaženky z odpadových materiálov. (Obal z mlieka tetrapak)

     Zapojili sa Triedy: 1.A, 1.B a 3.A.

     Víťazmi sa stali:

     Selina Kroščenová

     Anastázia Pačanová

     Bruno Kroščen

     Janko Ferenc

    • Práva dieťaťa

    • Vychádzajúc zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, z Deklarácie práv dieťaťa a z Dohovoru o právach dieťaťa, každé dieťa má právo na rodičovskú lásku, vzdelanie a zábavu. Preto by sa mal každý človek usilovať o to, aby deti tieto práva mali. Práva dieťaťa boli vyhlásené 20. novembra 1959 - OSN. V našej škole sme s deťmi objasňovali Práva dieťaťa prostredníctvom rozhovoru a kresbami...

    • Hovorme o jedle

    • Žiaci Špeciálnej triedy a triedy 3.A sa v mesiaci október zapojili do súťaže "Hovorme o jedle" , pričom sme hovorili o zdravej výžive, správnom stravovaní, prínose rôznych potravín pre človeka, o ovocí a zelenine z našich sadov, o mliečnych výrobkoch, ako aj o ich výrobe z mlieka, o tom ako vzniká chlieb, ale aj o tom , čo sa nachádza vo vodných tokoch našej krajiny. Žiaci následne výtvarne stvárňovali dané témy.

     Výtvarná súťaž

     Ako vzniká chlieb - Noro Kroščen 3.A

     Slovenské mlieko - Matias Kroščen 3.A

     Tatranské ryby - Fabian Tomko 3.A

     Jablká a hrušky - Alexandra Horváthová Špec.trieda

     Fotografická súťaž: Fotografiou sme prispeli jednou s rovnakým námetom: Ovocie z našich záhrad - Matias Kroščen 3.A

    • FinQ

    • Naši najmladší sa taktiež zapojili do projektu Slovenskej sporiteľni FinQ. Naučiť sa hodnotám a šetriť sa dá už od mala ...

    • Záložka do knihy spája školy

    • Naša škola sa pravidelne zapája do medzinárodného projektu "Záložka do knihy spája školy". Tento rok bola našou partnerskou školou ZŠ s MŠ Slepčany. Naša nová partnerská škola je ešte menšia ako naša. Na celej škole je len 25 detí . Žiaci na oboch školách čítali rozprávkové knihy a nakoniec pripravovali záložky, ktoré sme si navzájom vymenili. Veríme, že s novými priateľmi nestratíme do budúcna kontakt a už teraz sa tešíme na budúci ročník projektu ...

    • Gaštankovia v ŠKD

    • Padajú, padajú zrelé gaštany,

     jeden z nich vo vrecku mám už schovaný.

     A keď tých gaštanov, bude aspoň päť,

     maličkého gaštanka postavím si hneď....

     Vďaka pánu starostovi mohli deti z ŠKD stráviť krásne popoludnie pri práci s gaštanmi. 

    • Darčeky pre jubilantov

    • Ako dáždik jarný ticho kráča život opodiaľ.

     Do vlasov už sivú vdýchol, vráskami tvár rozoral.

     Starký, starká, naši milí, dnes máte svoj veľký deň!

     Želáme Vám v tejto chvíli, nech nepoznáte smútku tieň...

     Naši šikovní škôlkári pripravili pre jubilantov malé darčeky...

    • Deň jablka

    • Začal nám krásny farebný mesiac október, v ktorom je niekoľko sviatkov. Jedným z nich je aj Deň jablka, ktorý sme v našej škole mali 8.10.2020. V každej triede mali žiaci prichystané úlohy, pracovné listy, zahrali si aj divadielko a samozrejme nechýbala ani ochutnávka jabĺk.

    • Európsky týždeň športu

    • Naša škola sa aj tento rok zapojila do Európskeho týždňa športu, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Dňa 25.9.2020 sme sa vybrali na krásnu jesennú turistickú vychádzku. Cieľom našej vychádzky bola Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, ktorá sa  nachádza na okraji lesa vo Vydrníku. Počas vychádzky sme obdivovali krásy jesennej prírody a pozbierali sme odpadky po neporiadnych návštevníkoch. Na lúke v blízkosti lesa si žiaci zahrali rôzne pohybové hry, súťažili v bežeckých disciplínach a hrali naháňačky.  Hlavným cieľom tohto dňa je motivovať žiakov k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

    • Európsky deň jazykov

    • Koniec septembra je venovaný oslave európskych jazykov. Aj naša škola sa zapojila do tejto aktivity, na ktorej sa zúčastnili tretiaci a štvrtáci. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti, zvyky a obyčaje o Taliansku, Maďarsku, Česku, Nemecku a Veľkej Británii. Obohatili svoju slovnú zásobu o jazyky týchto krajín, naučili sa jednoduché frázy a pozdravy. Žiaci si pozreli video, ktoré pre nich natočili deti z Talianska, Veľkej Británie a priblížili im život v danej krajine. Záver bol venovaný súťažiam, kvízom, výrobe vlajok  a diskusii o národných jedlách jednotlivých krajín.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121 05914 Vydrník Slovakia
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Zuzana Pencáková
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje