• Svetový deň ústnej dutiny

    • V rámci Svetového dňa ústnej hygieny, sme s deťmi nacvičili správnu techniku umývania zubov, ukázali si ako a čím si ich môžeme umývať. Porozprávali sme si o potravinách, ktoré môžu poškodiť naše zuby, a tiež ako si ich očistiť, keď nemáme kefku pri sebe.

    • Plagáty stieračky

    • Stieranie ikon bolo zaujímavou hrou pre žiakov pri príležitosti Svetového dňa Zeme. Každý žiak pred stieraním vypočítal príklad daný učiteľkou a na základe výsledku našiel svoju ikonu, ktorú stieral. Po stieraní povedal obsah ikony a možnosti využitia či doma, v škole ale aj správnosť triedenia odpadu.

    • Svetový deň Zeme

    •  

     Príroda je ako matka, dáva plným priehrštím a nežiada od teba nič, len porozumenie a lásku.

     Tento významný deň si aj žiaci našej školy pripomenuli s pani učiteľkou Balážovou, dôležitosť triedenia odpadu pre našu prírodu. Žiaci sa oboznámili so správnym triedením odpadu, čo sa dá vyrobiť z recyklovaného materiálu ale aj s časom rozkladu odpadu v prírode. Najstarší žiaci zo 4.A a 4.B sa rozhodli vyzbierať zahodené odpadky v dedine. Žiaci zo 4.B vyzbierali odpadky smerom škola – železničná stanica a žiaci zo 4.A smerom škola – obecný úrad, kde vyzbieraný odpad odovzdali pracovníkom obecného úradu na roztriedenie recyklovaného odpadu.

    • Deň Rómov

    • Dňa 8. apríla je Medzinárodný deň Rómov. Tento deň si pripomínajú Rómovia ako svoj pamätný deň, kedy sa prvýkrát stretli v Londýne a založili medzinárodnú organizáciu. Naši žiaci si tento deň pripomenuli prezentáciou o histórii Rómov. Vypočuli sme si rómsku hymnu a rôzne rómske piesne. Prečítali sme si rómske básne, kreslili rómsku vlajku a súťažili sme v slovných pretekoch s rómskymi slovami.

    • Marec mesiac knihy

    • Bezchybné čítanie nám predviedla štvrtáčka Tinka.

     Oceniť však chceme aj iných úspešných čitateľov:

     tretiačky Aďku a Stazku a prváka Janka.

     Všetkým gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili....

    • Svetový deň vody

    • „Bez vody sa žiť nedá.“ Jej význam si žiaci našej školy pripomenuli rôznymi aktivitami pri príležitosti Svetového dňa vody. Pozreli si najprv zaujímavú prezentáciu, kde sa dozvedeli o vode rôzne informácie a napísali ich spoločne do pojmovej mapy. Pri reálnych fotografiách mali možnosť uvedomiť si dôležitosť vody, jej zbytočné plytvanie a zamyslieť sa nad ochranou životného prostredia. Videli niekoľko pokusov s vodou, kde mohli bádavým spôsobom prísť na to, čo sa s vodou deje, keď sa do nej pridajú nejaké iné látky. Najviac sa však deťom páčili súťaže v družstvách (vedomostný kvíz o vode, prelievanie vody z pohára do pohára pomocou lyžice a pitie vody cez slamku). Úsmevy na tvárach detí a veľký záujem o všetky aktivity sú jasným dôkazom toho, že sa im Svetový deň vody veľmi páčil.

    • Projekt FinQ

    • V rámci projektu FinQ škola získala spoločenské hry na podporu rozvíjania finančných kompetencií. Hry napomáhajú orientácií v premenách eur na centy, pomáhajú sa orientovať v obchode - vo výhodách zliav, možnostiach nákupov. Tieto veselé edukačné hry si hneď našli svojich priaznivcov.

    • FinQ

    • Naša materská škola je ako jediná na Slovensku zapojená do projektu FinQ- rozvíjanie finančnej gramotnosti, z ktorého sme získali hry pre deti a kancelárske potreby. Z hračiek a pasteliek mali deti veľkú radosť a zvedavo si prezerali "darčeky".

    • Marec mesiac knihy

    • Aj v našej materskej škole sme si pripravili v rámci mesiaca knihy pekné aktivity ako napr. "Čítanie pod farebným dáždnikom". Deti si nielen vypočuli krásne rozprávky o zvieratkách a deťoch, ale sa dozvedeli aj veľa zaujímavostí o knihách.

    • Moja rodina

    • Vyhodnotenie súťaže vo vlastnej tvorbe - Moja rodina

     Srdečne blahoželáme VALENTÍNKE

     Cenu odovzdáme po návrate do školy.

    • Oznam

    • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou vo Vydrníku oznamuje, že sa od pondelka 22. marca 2021 obnovuje prevádzka materskej školy, základnej školy a školského klubu detí pri základnej škole. Aby sa deti a žiaci mohli zúčastniť vyučovania, je potrebné, aby sa jeden zo zákonných zástupcov žiaka žijúceho s ním v spoločnej domácnosti preukázal negatívnym testom nie starším ako 7 dní alebo dokladom o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako 3 mesiace.

    • Tvorba Rodinného rozpočtu FinQ

    • Príprava žiakov pre bežný život prebieha nielen tým, že sa naučíme čítať, písať, základy vied, ale hlavne počítať a narábať s financiami. Rozdelenie peňazí v domácnosti, zisťovanie cien tovarov, ktoré si žiaci chcú raz kúpiť... následné prehodnotenie svojich príjmov podľa rozpočtu domácnosti (koľko môžem minúť mesačne, čo koľko stoji). Ako sa nedostať do mínusového rozpočtu. Finančnú gramotnosť rozvíjame pomocou rôznych aktivít, ktoré žiakov pripravujú na začlenenie sa do spoločnosti....

    • OZNAM

    • Základná škola s materskou školou Vydrník 121, 059 14 Vydrník

      

     OZNAM o  prerušení prevádzky

      

     Na základe Rozhodnutia č. 2021/10079:2-A1810 ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z dňa 2.marca 2021 vydaného podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa so súhlasom zriaďovateľa

      prerušuje

     prevádzka základnej školy, školského klubu detí a materskej školy s účinnosťou od 8.03.2021 do 21.03.2021. Podľa ods.1 Rozhodnutia, žiadne z detí navštevujúce MŠ a ŠKD nepatrí do vymedzenej skupiny „detí zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“. Podľa ods. 2 bol zo strany zákonných zástupcov žiakov prejavený nízky záujem o prezenčné vzdelávanie napriek nedostatočným podmienkam pre dištančné vzdelávanie.

     Toto rozhodnutie bolo vydané na základe nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie od začiatku roka 2021, cieľom aktualizácie opatrenia je zastaviť nárast hospitalizácií a spomalenie šírenia infekcie Covid-19.

      

                                                                       

                                                     Mgr. Jana Baňasová

                                                       riaditeľka školy

      

    • Návrh obálky žiackej knižky

    • Naše žiačky sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže "Grafický návrh obálky žiackej knižky".

     Veríme, že porota ocení tieto kreatívne návrhy ...

    • OZNAM

    • Základná škola s materskou školou Vydrník 121, 059 14 Vydrník

                                                                                      

     OZNAM o prerušení prevádzky

      

     V súlade s § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a § 3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe sa so súhlasom zriaďovateľa

                                                                            prerušuje

     prevádzka materskej školyčinnosť školského klubu detí v dňoch 4.03.2021(štvrtok)  a 5.03.2021(piatok). A to z dôvodu karanténnych opatrení ako aj zvýšenej chorobnosti a tým výrazného zníženia počtu detí v oboch oddeleniach materskej školy  aj v oboch oddeleniach ŠKD.

      

                                                                                  Mgr. Jana Baňasová

                                                                                        riaditeľka školy

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121 05914 Vydrník Slovakia
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje