• Biela pastelka

    • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi desať najväčších zbierok na Slovensku.  Zbierka sa uskutočňuje aj na našej škole.

     ZA  AKÚKOĽVEK  PODPORU  ĎAKUJEME.

    • Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021

    • Vedenie Základnej školy s materskou školou vo Vydrníku oznamuje svojim žiakom a zákonným zástupcom, že

     slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021 sa uskutoční 2.septembra 2020

     o 9.00 hod. na školskom dvore. 

      

    • Usmernenie rodičov pri nástupe dieťaťa do školy v školskom roku 2020/2021

    • Školské vyučovanie v školskom roku 2020/2021 sa začína 02.09.2020 a dochádzka je pre žiakov povinná.

     Pre žiakov 1.stupňa sú rúška odporúčané.  Od 16.09.2020 platia pre nosenie rúšok nižšie uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy.

                                                                                                                                                                                                  SEMAFÓR pre ZŠ

     Zásadné pravidlá:

     Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.

     Dodržiavať zásady   R - O - R ( ruky - odstup - rúško )

     Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.

     Podľa možností neorganizovať činnosť v ŠKD v zberných skupinách.

      

     https://www.minedu.sk/data/att/16951.jpg

     https://www.minedu.sk/data/att/16951.jpg

      

     Základné usmernenia pre rodičov/zákonných zástupcov:


     Pri nástupe do školy sú žiaci povinní odovzdať „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021" (príloha č. 1 a č. 2). Bez tohto tlačiva žiak nemôže vstúpiť do budovy školy.

      • Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. ( príloha č.2 vyhlásenie o bezinfekčnosti)
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Škola zriadi ranný filter pri vstupe do základnej školy - meranie telesnej teploty . Pri nameranej teplote vyššej ako 37,2 °C, nebude umožnené dieťaťu zúčastniť sa vyučovania.
      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, s výnimkou žiakov  prvého ročníka základnej školyŽiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
      • Rodičia a žiaci sú povinní riadiť sa nariadeniami riaditeľky školy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy.
      • priloha_c._1_-_dotaznik a vyhlásenie rodiča pred začiatkom nového škol.roku.docx

                         priloha_c._2_-_vyhlasenie o bezinfekčnosti.docx

      

    • Oznam

    • Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom Základnej školy s materskou školou, Vydrník 121, že v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, nie je možné naplniť ciele niektorých predmetov kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou, a preto sa tieto predmety neklasifikujú, aj keď boli klasifikované.

     Pre žiakov nultého ročníka sú to predmety:

     Tvorivé rozvíjanie reči, Rozvíjanie grafomotorických zručností, Hudobno-pohybová výchova, Telesná výchova, Pracovná výchova.

     Pre žiakov 1. až 4. ročníka a špeciálnej triedy sú to predmety:Telesná a športová výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Pracovné vyučovanie, Pracovná výchova, Náboženská výchova, Prvouka, Vecné učenie, Vlastiveda, Prírodoveda, Anglický jazyk, Tvorivé písanie, Tvorivá dramatika, Rozvíjanie reči hrou, Informatika.

     Spôsob záverečného hodnotenia predmetov na základe rozhodnutia riaditeľky školy po prerokovaní pedagogickou radou konanou elektronicky dňa 22.04.2020:

     Slovné hodnotenie:0. ročník Rozvíjanie komunikačných schopnostíZmyslová výchova a základy matematických predstáv1. ročník Slovenský jazyk a literatúraMatematika

     Hodnotenie známkou:

     2. až 4. ročník a špeciálna trieda Slovenský jazyk a literatúra

     Matematika

     Mgr. Jana Baňasová

     riaditeľka ZŠ s MŠ

    • Milí žiaci!

    • Riaditeľka ZŠ s MŠ, Vydrník 121 oznamuje žiakom a rodičom žiakov, že Slovenská televízia pripravila pre deti z rómskych komunít reláciu Tumenca khere – S vami doma.

     Vysielací čas je každý štvrtok na Dvojke o 15,00 hod.

     V programe si deti nájdu nielen bežné domáce aktivity, ale aj názorné vzdelávanie v štúdiu s moderátorkou Klaudiou Oláhovou a pedagógom Michalom Sivákom. Relácia bude špecifická aj tým, že sa v nej bude prelínať slovenčina a rómčina.

    • OZNAM pre žiakov a rodičov / zákonných zástupcov žiakov

    • Na základe usmernenia MŠVVaŠ o hodnotení žiakov ZŠv čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. r. 2019/2020, oznamujeme neklasifikovanie tých predmetov, ktoré boli klasifikované, avšak súčasné podmienky to neumožňujú :

     - u žiakov 0. ročníka predmety - pracovná výchova, hudobno-pohybová výchova, telesná výchova,

     - u žiakov bežných tried a u žiakov špeciálnej triedy predmety - pracovná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova.

     Mgr. Jana Baňasová, riaditeľka školy

    • Opatrenie ministerstva školstva – Školy zostanú uzavreté do odvolania

    • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží

     .Mgr. Branislav Gröhlingminister školstva

    • Milí žiaci, nezabúdajte na školu, škola na Vás tiež nezabúda....

    • Nezabúdajte vypracovať pracovné listy. Vypracované úlohy – PL posielajte do školy prostredníctvom asistentky Danky. Zber sa uskutočňuje každý  piatok po 10.00 hod. Pre žiakov školy sa po dohode s triednymi učiteľkami uskutočňuje online vzdelávanie prostredníctvom Facebooku a Messengera. Zatiaľ to funguje pre žiakov 4. A a 3. B. Navštevujte našu Facebookovú stránku – ZŠ S MŠ Vydrník, kde sa zdieľajú nové informácie pre žiakov i rodičov. Každý týždeň bude na nej zverejnená nová súťaž pre žiakov školy!

    • Zápis detí do materskej školy 2020/2021

    • Podmienky prijatia

     • Do materskej školy budú prijímané deti na základe podanej písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu pre nasledujúci školský rok. Termín zápisu – podávania vyplnenej žiadosti:od 18. mája do 22. mája 2020 v čase od 8:00 hod. do 13:00 h osobne alebo do poštovej schránky materskej školy, príp. základnej školy. Pokiaľ bude voľná kapacita, je možné podať žiadosť aj v priebehu školského roka.
     • Zápisu sa zúčastní rodič/zákonný zástupca bez osobnej prítomnosti dieťaťa. Dôraz na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení – účasť na zápise s ochranným rúškom a rukavicami.
     • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa k zápisu nevyžaduje.
     • Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa  do materskej školy vydáva riaditeľka školy spravidla do 30. júna. Môže dieťaťu povoliť a vydať rozhodnutie o zaradení na adaptačný pobyt, ktorý však nesmie byť dlhší ako tri mesiace.Ak do času vydávania rozhodnutí o prijatí dieťaťa rodič/zákonný zástupca dodatočne nepredloží potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
     • Prednostne budú prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky.
     • Dieťa má ovládať základné hygienické návyky, je čistotné, samostatne sa stravuje, ovláda slovenský jazyk /aj čiastočne /.
     • Rodič/zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa Zákona č.245/2008 Z.z. § 28 ods. 4 prispievať za pobyt dieťaťa v MŠ  na čiastočnú úhradu výdavkov sumou 12,-eur mesačne.
    • Oznam o programe RTVS

    • RTVS spustila pre žiakov program – Školský klub. Vysiela sa denne o 9:15 na Dvojke a program je rozdelený do blokov pre žiakov jednotlivých ročníkov. V pondelok bude o prírodovedných predmetoch, v utorok o informatike, v stredu o matematike, vo štvrtok sa bude venovať spoločenskovedným predmetom a v piatok sa zameria na slovenčinu a literatúru. Celý koncept je postavený na prepájaní predmetov a ročníkov, aby aj súrodenci doma mohli spolupracovať a objavovať učivo. Relácia ukazuje moderný spôsob výučby, ktorý deťom hravou formou pomáha, aby sami objavovali poznatky, boli zvedavé, pýtali sa a hľadali odpovede.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121 05914 Vydrník Slovakia
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Zuzana Pencáková
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje