• Šarkaniáda v ŠKD

    • Naše deti v školskom klube vyskúšali svoje manuálne schopnosti a zručnosti a tvorili šarkanov. Samozrejme, že nezostali len pri tvorení a využili posledné teplé dni, aby ich videli vzlietnuť ...

    • iBobor

    • V dňoch 10. a 13.11. 2020 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zapojili do informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa. Úspešní riešitelia z našej školy boli odmenení diplomom a cenou. Srdečne blahoželáme žiakom, ktorí dosiahli plný počet bodov: Matias Kroščen 3.A, Daniel Žiga 3.A a Stanislav Kroščen 3.A.

    • Svetový deň sporenia

    • Svetový deň sporenia si naši žiaci pripomenuli kreatívnou súťažou, v ktorej vyrábali peňaženky z odpadových materiálov. (Obal z mlieka tetrapak)

     Zapojili sa Triedy: 1.A, 1.B a 3.A.

     Víťazmi sa stali:

     Selina Kroščenová

     Anastázia Pačanová

     Bruno Kroščen

     Janko Ferenc

    • Práva dieťaťa

    • Vychádzajúc zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, z Deklarácie práv dieťaťa a z Dohovoru o právach dieťaťa, každé dieťa má právo na rodičovskú lásku, vzdelanie a zábavu. Preto by sa mal každý človek usilovať o to, aby deti tieto práva mali. Práva dieťaťa boli vyhlásené 20. novembra 1959 - OSN. V našej škole sme s deťmi objasňovali Práva dieťaťa prostredníctvom rozhovoru a kresbami...

    • Hovorme o jedle

    • Žiaci Špeciálnej triedy a triedy 3.A sa v mesiaci október zapojili do súťaže "Hovorme o jedle" , pričom sme hovorili o zdravej výžive, správnom stravovaní, prínose rôznych potravín pre človeka, o ovocí a zelenine z našich sadov, o mliečnych výrobkoch, ako aj o ich výrobe z mlieka, o tom ako vzniká chlieb, ale aj o tom , čo sa nachádza vo vodných tokoch našej krajiny. Žiaci následne výtvarne stvárňovali dané témy.

     Výtvarná súťaž

     Ako vzniká chlieb - Noro Kroščen 3.A

     Slovenské mlieko - Matias Kroščen 3.A

     Tatranské ryby - Fabian Tomko 3.A

     Jablká a hrušky - Alexandra Horváthová Špec.trieda

     Fotografická súťaž: Fotografiou sme prispeli jednou s rovnakým námetom: Ovocie z našich záhrad - Matias Kroščen 3.A

    • FinQ

    • Naši najmladší sa taktiež zapojili do projektu Slovenskej sporiteľni FinQ. Naučiť sa hodnotám a šetriť sa dá už od mala ...

    • Záložka do knihy spája školy

    • Naša škola sa pravidelne zapája do medzinárodného projektu "Záložka do knihy spája školy". Tento rok bola našou partnerskou školou ZŠ s MŠ Slepčany. Naša nová partnerská škola je ešte menšia ako naša. Na celej škole je len 25 detí . Žiaci na oboch školách čítali rozprávkové knihy a nakoniec pripravovali záložky, ktoré sme si navzájom vymenili. Veríme, že s novými priateľmi nestratíme do budúcna kontakt a už teraz sa tešíme na budúci ročník projektu ...

    • Gaštankovia v ŠKD

    • Padajú, padajú zrelé gaštany,

     jeden z nich vo vrecku mám už schovaný.

     A keď tých gaštanov, bude aspoň päť,

     maličkého gaštanka postavím si hneď....

     Vďaka pánu starostovi mohli deti z ŠKD stráviť krásne popoludnie pri práci s gaštanmi. 

    • Darčeky pre jubilantov

    • Ako dáždik jarný ticho kráča život opodiaľ.

     Do vlasov už sivú vdýchol, vráskami tvár rozoral.

     Starký, starká, naši milí, dnes máte svoj veľký deň!

     Želáme Vám v tejto chvíli, nech nepoznáte smútku tieň...

     Naši šikovní škôlkári pripravili pre jubilantov malé darčeky...

    • Deň jablka

    • Začal nám krásny farebný mesiac október, v ktorom je niekoľko sviatkov. Jedným z nich je aj Deň jablka, ktorý sme v našej škole mali 8.10.2020. V každej triede mali žiaci prichystané úlohy, pracovné listy, zahrali si aj divadielko a samozrejme nechýbala ani ochutnávka jabĺk.

    • Európsky týždeň športu

    • Naša škola sa aj tento rok zapojila do Európskeho týždňa športu, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Dňa 25.9.2020 sme sa vybrali na krásnu jesennú turistickú vychádzku. Cieľom našej vychádzky bola Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, ktorá sa  nachádza na okraji lesa vo Vydrníku. Počas vychádzky sme obdivovali krásy jesennej prírody a pozbierali sme odpadky po neporiadnych návštevníkoch. Na lúke v blízkosti lesa si žiaci zahrali rôzne pohybové hry, súťažili v bežeckých disciplínach a hrali naháňačky.  Hlavným cieľom tohto dňa je motivovať žiakov k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

    • Európsky deň jazykov

    • Koniec septembra je venovaný oslave európskych jazykov. Aj naša škola sa zapojila do tejto aktivity, na ktorej sa zúčastnili tretiaci a štvrtáci. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti, zvyky a obyčaje o Taliansku, Maďarsku, Česku, Nemecku a Veľkej Británii. Obohatili svoju slovnú zásobu o jazyky týchto krajín, naučili sa jednoduché frázy a pozdravy. Žiaci si pozreli video, ktoré pre nich natočili deti z Talianska, Veľkej Británie a priblížili im život v danej krajine. Záver bol venovaný súťažiam, kvízom, výrobe vlajok  a diskusii o národných jedlách jednotlivých krajín.

    • Biela pastelka

    • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi desať najväčších zbierok na Slovensku.  Zbierka sa uskutočňuje aj na našej škole.

     ZA  AKÚKOĽVEK  PODPORU  ĎAKUJEME.

    • Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021

    • Vedenie Základnej školy s materskou školou vo Vydrníku oznamuje svojim žiakom a zákonným zástupcom, že

     slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021 sa uskutoční 2.septembra 2020

     o 9.00 hod. na školskom dvore. 

      

    • Usmernenie rodičov pri nástupe dieťaťa do školy v školskom roku 2020/2021

    • Školské vyučovanie v školskom roku 2020/2021 sa začína 02.09.2020 a dochádzka je pre žiakov povinná.

     Pre žiakov 1.stupňa sú rúška odporúčané.  Od 16.09.2020 platia pre nosenie rúšok nižšie uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy.

                                                                                                                                                                                                  SEMAFÓR pre ZŠ

     Zásadné pravidlá:

     Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.

     Dodržiavať zásady   R - O - R ( ruky - odstup - rúško )

     Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.

     Podľa možností neorganizovať činnosť v ŠKD v zberných skupinách.

      

     https://www.minedu.sk/data/att/16951.jpg

     https://www.minedu.sk/data/att/16951.jpg

      

     Základné usmernenia pre rodičov/zákonných zástupcov:


     Pri nástupe do školy sú žiaci povinní odovzdať „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021" (príloha č. 1 a č. 2). Bez tohto tlačiva žiak nemôže vstúpiť do budovy školy.

      • Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. ( príloha č.2 vyhlásenie o bezinfekčnosti)
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Škola zriadi ranný filter pri vstupe do základnej školy - meranie telesnej teploty . Pri nameranej teplote vyššej ako 37,2 °C, nebude umožnené dieťaťu zúčastniť sa vyučovania.
      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, s výnimkou žiakov  prvého ročníka základnej školyŽiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
      • Rodičia a žiaci sú povinní riadiť sa nariadeniami riaditeľky školy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy.
      • priloha_c._1_-_dotaznik a vyhlásenie rodiča pred začiatkom nového škol.roku.docx

                         priloha_c._2_-_vyhlasenie o bezinfekčnosti.docx

      

    • Oznam

    • Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom Základnej školy s materskou školou, Vydrník 121, že v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, nie je možné naplniť ciele niektorých predmetov kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou, a preto sa tieto predmety neklasifikujú, aj keď boli klasifikované.

     Pre žiakov nultého ročníka sú to predmety:

     Tvorivé rozvíjanie reči, Rozvíjanie grafomotorických zručností, Hudobno-pohybová výchova, Telesná výchova, Pracovná výchova.

     Pre žiakov 1. až 4. ročníka a špeciálnej triedy sú to predmety:Telesná a športová výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Pracovné vyučovanie, Pracovná výchova, Náboženská výchova, Prvouka, Vecné učenie, Vlastiveda, Prírodoveda, Anglický jazyk, Tvorivé písanie, Tvorivá dramatika, Rozvíjanie reči hrou, Informatika.

     Spôsob záverečného hodnotenia predmetov na základe rozhodnutia riaditeľky školy po prerokovaní pedagogickou radou konanou elektronicky dňa 22.04.2020:

     Slovné hodnotenie:0. ročník Rozvíjanie komunikačných schopnostíZmyslová výchova a základy matematických predstáv1. ročník Slovenský jazyk a literatúraMatematika

     Hodnotenie známkou:

     2. až 4. ročník a špeciálna trieda Slovenský jazyk a literatúra

     Matematika

     Mgr. Jana Baňasová

     riaditeľka ZŠ s MŠ

    • Milí žiaci!

    • Riaditeľka ZŠ s MŠ, Vydrník 121 oznamuje žiakom a rodičom žiakov, že Slovenská televízia pripravila pre deti z rómskych komunít reláciu Tumenca khere – S vami doma.

     Vysielací čas je každý štvrtok na Dvojke o 15,00 hod.

     V programe si deti nájdu nielen bežné domáce aktivity, ale aj názorné vzdelávanie v štúdiu s moderátorkou Klaudiou Oláhovou a pedagógom Michalom Sivákom. Relácia bude špecifická aj tým, že sa v nej bude prelínať slovenčina a rómčina.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Zuzana Pencáková
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje