• Hrdinovia Fast

    • Naša škola sa zapojila do projektu Hrdinovia Fast, vďaka ktorému dajú naše deti svojím starkým hodnotný dar. Je to dar vedomostí, ktoré by im jedného dňa mohli zachrániť život. Podľa Svetovej organizácie pre cievne mozgové príhody jeden zo štyroch ľudí utrpí počas života mozgovú príhodu. Jedna tretina pacientov s mozgovou príhodou zostane natrvalo zdravotne postihnutá a nebude už viac schopná starať sa o svoje vnúčatá a rodiny.

     Zúčastňujeme sa medzinárodného projektu, ktorý je zameraný na zlepšenie povedomia o príznakoch cievnej mozgovej príhody, pričom hlavným cieľom je zaistiť, aby starkí, mohli pokračovať v tom, čo robia najlepšie, teda pozitívne pôsobiť na život vnúčaťa. Bude to zábava pre deti, pričom učitelia budú mať možnosť vyskúšať si podnetný spôsob výučby na tému, ktorá sa týka nás všetkých. Zároveň sa tým vytvorí príležitosť pre deti pomôcť svojim starkým.

     Zároveň sa budeme snažiť vzdelávať aj nielen našich žiakov, ale i všetkých, ktorí prejavia o to záujem a budú pravidelne sledovať naše Fast príspevky..

    • Deň vody

    • Voda je základnou podmienkou pre život. 22.marec je Svetový deň vody, a preto je dnešný deň jedinečnou príležitosťou pripomenúť dôležitosť vody pre zachovanie života na Zemi a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Z prezentácie, ktorú si žiaci pozreli, sa dozvedeli veľa dôležitých a zaujímavých informácií. Ich znalosť si hneď vyskúšali vo vedomostnom kvíze. Urobili aj zopár pokusov s vodou, pričom pozorovali, čo sa s vodou deje po pridaní rôznych látok do vody. Najväčšiu radosť žiaci prejavili pri súťažiach spojených s vodou.

     Vodu je potrebné chrániť a neplytvať ňou a našou úlohou je teda premeniť slová na skutky.

     Praktické úsilie každého z nás môže pomôcť všetkým.

    • Rozvíjanie finančnej gramotnosti

    • V rámci rozvíjania finančnej gramotnosti sa dnes 15. marca žiaci 4. ročníka oboznamovali s rôznymi právami, ktoré ako nakupujúci majú. Naučili sa, ako reklamovať poškodený tovar, ako a za akých podmienok vrátiť alebo vymeniť tovar, ako aj aké práva máme pri nakupovaní cez internet. Žiaci pracovali v skupinách, následne prezentovali svoje zistenia formou kooperatívnej komunikácie.

    • Matematická pytagoriáda

    • Šikovní „počtári“ zo štvrtého a tretieho ročníka sa zúčastnili matematickej pytagoriády v rámci našej školy. Úlohou žiakov bolo v časovom limite vyriešiť rôzne matematické úlohy. Cieľom takejto pytagoriády je podchytiť u žiakov záujem o matematiku ako vyučovací predmet prostredníctvom jednej z dominantných vlastností detí - ich súťaživosti, a takisto rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike. Najúspešnejší riešitelia boli odmenení vecnými cenami, čo je pre nich určite veľkou motiváciou v ďalšom počítaní a učení sa.

    • Eko Alarm

    • Naša škola sa zapojila to projektu Eko Alarm

     Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na slovenských základných a stredných školách. Veľkou výhodou pre našich žiakov je, že v priestoroch školy sa nachádzajú zberné nádoby pre separovaný papier, sklo a plasty. V rámci projektu sme získali do každej triedy nádobu na papier, plasty a bio odpad. Už teraz sa tešíme, že budeme môcť pri separovaní bio odpadu využiť kompostér, ktorý škole prisľúbila obec.

    • Rozvoj čitateľskej gramotnosti

    • Podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti našich žiakov prostredníctvom našej "mini čitárne" napreduje správnym smerom. Priestor na dolnej chodbe sme vhodne upravili a doplnili rôznymi publikáciami, aby ju žiaci mohli využívať počas prestávok na čítanie. Žiaci majú možnosť čítať a rozvíjať svoje čitateľské kompetencie, zároveň však rozvíjajú svoj hodnotový rebríček a finančnú gramotnosť. S majetkom - či už taburetkami, knihami, časopismi... je potrebné zaobchádzať šetrne. Veríme, že prostredníctvom rôznych aktivít sa stane kniha najlepším priateľom našich žiakov

    • Kyberšikana

    • Bezpečnosti sa na našej škole venuje primeraná pozornosť. Tento týždeň sme sa zamerali na preventívne aktivity v oblasti kybernetickej ochrany. Zamestnanci a žiaci školy absolvovali školenie v oblasti prevencie a boja proti kyberšikanovaniu. Vedecko-technický pokrok nezastavíme. Je však nutné správať sa zodpovedne nielen v reálnom živote, ale aj online priestore....

    • Finančná gramotnosť

    • V rámci rozvíjania finančnej gramotnosti našich žiakov sa trieda.4.A oboznámila s tvorením rodinného rozpočtu, ako prerozdeliť svoju mzdu mesačne tak, aby sme sa nedostali do mínusového rozpočtu. Žiaci diskutovali medzi sebou a odpočítavali zo svojho predpokladaného zárobku mesačné výdavky, ktoré má každá bežná rodina. Boli prekvapení, čo všetko musia ich rodičia mesačne zaplatiť, aby mala celá rodina zabezpečené všetky potreby.

    • OZNAM

    • Vážení rodičia!

     Ak nastane zmena v poberaní HM (hmotná núdza) a ŽM (životné minimum) u rodičov dieťaťa/žiaka, musí rodič predložiť Potvrdenie od ÚPSVaR do 10. dňa v danom mesiaci.

     Ak rodič škole nepredloží Potvrdenie do 10. dňa v mesiaci, ale až po 10. dní, v danom mesiaci, tak mu nepatrí úhrada stravy prostredníctvom ÚPSVaR v danom mesiaci, ale až od nasledujúceho mesiaca.

     Rodičom predložené „Potvrdenie o HN a ŽM“ škole, musia byť ešte odsúhlasené ÚPSVaR pre poberanie dotácie na úhradu stravy.

     Po tomto odsúhlasení ÚPSVaR je dieťa zaradené na poberanie dotácie od ÚPSVaR.

    • Ypsilon

    • Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra. Tento rok sa do tejto súťaže zapojilo 10 žiakov našej školy. Všetci žiaci dosiahli v tejto vedomostnej súťaži viac ako 65% úspešnosť. Traja žiaci štvrtého ročníka boli ocenení.

     78 % úspešnosť mali Alex a Stazka

     a krásnu 97 % úspešnosť vo vedomostiach z predmetu slovenský jazyk a literatúra dosiahla v celonárodnej súťaži Aďka Pavliščáková.

     Srdečne blahoželáme nielen všetkým oceneným, ale všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

    • Karneval

    • Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia...

     Staré baby plačú, že sa nevyskáču....

     Dnes sme to to fašiangové obdobie ukončili školským karnevalom

    • Lovci baktérií

    • Naši lovci pokračujú vo svojej misii. Aby si zopakovali všetko, čo sa doteraz naučili, zahrali si vo dvojici hru, ktorá ich naviedla ako bojovať proti baktériám. Ruky je potrebné umývať si často, nielen s vodou, ale i mydlom. Hlavne v týchto covidových časoch. Prajeme všetkým lovcom bacilov, úspešný lov 

    • Viem, čo zjem

    • Osvojenie si zásad zdravého životného štýlu v detskom veku je predpokladom dobrého zdravia nielen počas detstva a dospievania, ale aj v dospelosti. Preto sa naša škola zapojila do projektu „Viem, čo zjem“ aby sme žiakov hravou formou motivovali k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporil ich záujem o pohybové aktivity.

     Naši žiaci využili prvý balík učebných materiálov, týkajúci sa hygieny potravín, ktoré nám tento projekt poskytol. Absolvovali zaujímavú vyučovaciu hodinu, pri ktorej sa veľmi veľa naučili.

    • Zimná radosť v ŠKD

    • Aj keď snehu mame málo,

     nás to na dvor vylákalo.

     Sane, boby, klzáky,

     vyberieme raz, dva, tri.

     Srdcia zo snehu spravíme a každého pozdravíme.

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121 05914 Vydrník Slovakia
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje