• OZNAM pre žiakov a rodičov / zákonných zástupcov žiakov

    • Na základe usmernenia MŠVVaŠ o hodnotení žiakov ZŠv čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. r. 2019/2020, oznamujeme neklasifikovanie tých predmetov, ktoré boli klasifikované, avšak súčasné podmienky to neumožňujú :

     - u žiakov 0. ročníka predmety - pracovná výchova, hudobno-pohybová výchova, telesná výchova,

     - u žiakov bežných tried a u žiakov špeciálnej triedy predmety - pracovná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova.

     Mgr. Jana Baňasová, riaditeľka školy

    • Opatrenie ministerstva školstva – Školy zostanú uzavreté do odvolania

    • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží

     .Mgr. Branislav Gröhlingminister školstva

    • Milí žiaci, nezabúdajte na školu, škola na Vás tiež nezabúda....

    • Nezabúdajte vypracovať pracovné listy. Vypracované úlohy – PL posielajte do školy prostredníctvom asistentky Danky. Zber sa uskutočňuje každý  piatok po 10.00 hod. Pre žiakov školy sa po dohode s triednymi učiteľkami uskutočňuje online vzdelávanie prostredníctvom Facebooku a Messengera. Zatiaľ to funguje pre žiakov 4. A a 3. B. Navštevujte našu Facebookovú stránku – ZŠ S MŠ Vydrník, kde sa zdieľajú nové informácie pre žiakov i rodičov. Každý týždeň bude na nej zverejnená nová súťaž pre žiakov školy!

    • Zápis detí do materskej školy 2020/2021

    • Podmienky prijatia

     • Do materskej školy budú prijímané deti na základe podanej písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu pre nasledujúci školský rok. Termín zápisu – podávania vyplnenej žiadosti:od 18. mája do 22. mája 2020 v čase od 8:00 hod. do 13:00 h osobne alebo do poštovej schránky materskej školy, príp. základnej školy. Pokiaľ bude voľná kapacita, je možné podať žiadosť aj v priebehu školského roka.
     • Zápisu sa zúčastní rodič/zákonný zástupca bez osobnej prítomnosti dieťaťa. Dôraz na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení – účasť na zápise s ochranným rúškom a rukavicami.
     • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa k zápisu nevyžaduje.
     • Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa  do materskej školy vydáva riaditeľka školy spravidla do 30. júna. Môže dieťaťu povoliť a vydať rozhodnutie o zaradení na adaptačný pobyt, ktorý však nesmie byť dlhší ako tri mesiace.Ak do času vydávania rozhodnutí o prijatí dieťaťa rodič/zákonný zástupca dodatočne nepredloží potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
     • Prednostne budú prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky.
     • Dieťa má ovládať základné hygienické návyky, je čistotné, samostatne sa stravuje, ovláda slovenský jazyk /aj čiastočne /.
     • Rodič/zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa Zákona č.245/2008 Z.z. § 28 ods. 4 prispievať za pobyt dieťaťa v MŠ  na čiastočnú úhradu výdavkov sumou 12,-eur mesačne.
    • Oznam o programe RTVS

    • RTVS spustila pre žiakov program – Školský klub. Vysiela sa denne o 9:15 na Dvojke a program je rozdelený do blokov pre žiakov jednotlivých ročníkov. V pondelok bude o prírodovedných predmetoch, v utorok o informatike, v stredu o matematike, vo štvrtok sa bude venovať spoločenskovedným predmetom a v piatok sa zameria na slovenčinu a literatúru. Celý koncept je postavený na prepájaní predmetov a ročníkov, aby aj súrodenci doma mohli spolupracovať a objavovať učivo. Relácia ukazuje moderný spôsob výučby, ktorý deťom hravou formou pomáha, aby sami objavovali poznatky, boli zvedavé, pýtali sa a hľadali odpovede.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
   • 059 14 Vydrník 121
   • skola@zsvydrnik.sk
   • 052/ 77 85 694 0948 725 937
   • Mgr. Jana Baňasová
   • Mgr. Jaroslava Kotočová
   • Zuzana Pencáková
   • Ing. Lenka Faltinová
   • 37876481
   • 2021670937
   • 1634070451/0200
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje